Giới thiệu

ddcaucang

1. 03 cảng cho tàu 10.000 DWT.

2. 02 khu vực dành cho container:

01 khu vực dành cho hải quan trong khu.

01 khu vực dành cho tàu khách.

3. Nhà kho chứa hàng (túi, kiện hàng, hàng đông lạnh…

4. Khu vực dành cho tàu khách.

5. 01 khu vực sửa chữa tàu/container.

6. Thiết bị hỗ trợ cho dịch vụ vận chuyển.