uu dai thue

       IMG Phước Đông có chính sách ưu đãi về thuế:
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), Miễn 02 năm đầu, Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo
  • Miễn thuế nhập khẩu
  • Ưu đãi nguyên liệu nhập khẩu
  • Ưu đãi nhà đầu tư theo NĐ67
  • IMG Phước Đông có chính sách giá thuê đất/thuê xưởng cạnh tranh hấp dẫn

Img Product

x Popup Banner